Je bekijkt nu: Home » Sport en beweegloket Utrecht

a
Op woensdag 14 februari, tijdens de feestelijke avond van de Sportprijs Utrecht 2023, gaf Wethouder Sport Eva Oosters het startschot voor de oprichting van het Sport- en beweegloket Utrecht: een structurele samenwerking tussen alle partijen die Utrechtse clubs ondersteunen. Het doel van de nieuwe samenwerking is om, in lijn met landelijke ambities uit het Sportakkoord, één lokaal herkenbaar sport- en beweegloket te creëren voor Utrechtse sportaanbieders.  Via dat loket krijgen sportclubs toegang tot al het beschikbare ondersteuningsaanbod.

De volgende partijen hebben de intentie uitgesproken om dit Sport en Beweegloket voor Utrecht vorm te geven: diverse sportbonden (KNVB, KNLTB, KNHB, KNKV, KNZB, KNSB, NBB, KNGU, KNRB, Atletiekunie, Badminton Nederland, KNWU en Nevobo), de Rabobank, NOC*NSF, het Utrechts Sportakkoord, de Beweegalliantie en het Platform Ondernemende Sportaanbieders. En ook de partners uit het Utrechtse sociaal domein (Stichting JoU, DOCK, de Buurtteams, KOOS, Spoor030) willen verkennen of zij clubs via deze route kunnen ondersteunen bij maatschappelijke vraagstukken die zich bínnen de clubs voordoen.

© Tanno Witkamp

De gemeente Utrecht heeft de basis voor clubondersteuning al goed op orde met de integrale opdracht die SportUtrecht heeft. Daarmee is SportUtrecht hét centrale ondersteuningspunt voor alle sportclubs in Utrecht. SportUtrecht heeft in elke wijk een eerste aanspreekpunt voor de sportclubs in dat gebied. Daarnaast zijn er meerdere netwerken die vanuit SportUtrecht ondersteund worden, door een vaste sportclubadviseur. De accounthouders en sportclubadviseurs kennen het Utrechtse sportlandschap en kunnen hulpvragen van sportclubs matchen met de best passende ondersteuning of interventie. Het doel van de clubondersteuning is om clubs te versterken, een gevarieerd en aantrekkelijk sport- en beweegaanbod in een vitaal Utrechts sportlandschap te realiseren, om zoveel mogelijk Utrechters op hun eigen niveau te laten sporten of bewegen. De stap die we nu zetten is het structureel bundelen van krachten met andere partijen die óók ondersteuning bieden aan Utrechtse sportclubs om gezamenlijk een betere afstemming van ondersteuningsaanbod te realiseren.

Meer weten? Lees hieronder de Q&A!

Wat is een sport- en beweegloket?
Een Sport- en Beweegloket is dé plek waar sportclubs lokaal terecht kunnen met al hun vragen en van waaruit bekeken wordt óf en welk ondersteuningsaanbod beschikbaar is. Vervolgens wordt de club gekoppeld aan de juiste ondersteuning. Het loket is niet een fysiek loket, maar bestaat uit meerdere ingangen waarachter door alle partijen wordt samengewerkt met de behoefte van de sportclub centraal. Binnen het loket zijn de lijntjes tussen betrokken partijen kort en kan er snel geschakeld worden.

Waarom ontstaan er nu overal in Nederland Sport-, en beweegloketten?
Sportaanbieders vormen een essentiële schakel in de Nederlandse sport en dus ook in Utrecht. Utrechtse sportaanbieders brengen en houden dagelijks duizenden Utrechters in beweging. En dus moeten we sportaanbieders zo goed en effectief mogelijk ondersteunen. Als alle partijen die clubs ondersteunen meer met elkaar samenwerken, is dat effectiever. Om deze samenwerking te intensiveren zijn er ambities uitgesproken in het landelijke Sportakkoord II met als resultaat dat er in verschillende regio’s en gemeentes door het hele land, lokale sport- en beweegloketten gestart. Het doel is om een landelijk dekkend netwerk van sport en beweegloketten in te richten van waaruit alle sportaanbieders de best passende ondersteuning krijgen

Wat verandert er voor sportaanbieders in Utrecht?Utrecht richt niet iets nieuws op. SportUtrecht is al jarenlang hét ondersteuningspunt voor Utrechtse sportclubs. Daarnaast is er voor Utrechtse clubs ook al jaren ondersteuning vanuit de sportbonden en vanuit bijvoorbeeld het Rabo Clubsupport programma van de Rabobank. Als aanspreekpunt verandert er nu dus niets.

Wat clubs wel gaan merken, is dat in de toekomst clubs op 1 plek terecht kunnen voor al het ondersteuningsaanbod. Van daaruit wordt het ondersteuningsaanbod gecoördineerd. De ondersteuningspartijen gaan structureel samenwerking aan de achterkant van het loket. Dat betekent dat zij afspraken maken over bijvoorbeeld de organisatie van bijeenkomsten en er vindt meer afstemming plaats bij hulpvragen van sportclubs. Ook worden clubs nu soms vanuit verschillende invalshoeken bevraagd over dezelfde thema’s. Ook daarin is de intentie te komen tot samenwerking aan de achterkant, zodat clubs maar één keer informatie hoeven te verstrekken.

Wat is de rol van SportUtrecht?
SportUtrecht blijft het centrale ondersteuningsorgaan voor Utrechtse clubs; het zogeheten Sport- en Beweegloket voor Utrecht. SportUtrecht neemt nu het voortouw om met alle partijen in het loket een structurele samenwerking op te zetten. De accounthouders en sportclubadviseurs vormen een cruciale schakel in het Sport- en Beweegloket. Zij zijn al aanwezig in alle wijken in Utrecht, staan dicht bij de sportaanbieders en via de SportUtrecht sporttaknetwerken hebben we al intensief contact met de meeste sportbonden.  Met deze bestaande structuur zetten we nu een volgende stap in die clubondersteuning.

Welke partijen vormen het Sport- en Beweegloket Utrecht
Alle partijen die in Utrecht ondersteuning bieden aan sportaanbieders kunnen onderdeel worden van de samenwerking in het Sport- en Beweegloket.

Tijdens het startschot op 14 februari hebben de volgende partners de start van de samenwerking bekrachtigd. In de komende periode sluiten meerdere sportbonden en partners aan.

 • Sportbonden:
  • KNVB – Voetbalbond
  • KNLTB – Tennisbond
  • KNHB – Hockeybond
  • KNKV – Korfbalbond
  • KNZB – Zwembond
  • KNSB – Schaatsbond
  • NBB – Basketbalbond
  • KNGU – Gymnastiekunie
  • KNRB – Roeibond
  • Atletiekunie – Atletiekbond
  • Nevobo – Volleybalbond
  • Badminton Nederland – Badmintonbond
  • KNWU – Wielerunie
 • NOC*NSF
 • Kernteam Utrechts Sportakkoord
 • Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS)
 • Rabobank
 • De Beweegalliantie
 • Partners uit het Utrechts sociaal domein: Stichting JOU, DOCK, KOOS, Spoor030 en de Buurtteams 

Waarom zijn er ook partners uit het Utrechtse sociale domein onderdeel van het Sport- en Beweegloket Utrecht?
Parallel aan de structurele samenwerking met sportbonden, Rabobank en POS, bouwt SportUtrecht met behulp van partners uit het sociaal domein zoals Stichting JoU, DOCK, KOOS, Spoor030 en de Buurtteams aan de bredere betekenis van vitale, veilige en toekomstbestendige sportclubs. Overstijgend aan de sport.  SportUtrecht werkt in alle wijken al volop samen met deze partijen, vooral in het kader van haar kerntaak sportstimulering. Deze partners uit het Utrechtse sociaal domein vormen een waardevolle toevoeging voor het Sport en Beweegloket Utrecht.

Is het Sport- en Beweegloket nu geopend?
Tijdens de sportprijs hebben we met de eerste groep partners de start van de samenwerking ceremonieel bekrachtigd en de intentie naar elkaar uitgesproken om de ontwikkeling van het Sport- en Beweegloket Utrecht te starten. De komende periode neemt SportUtrecht het voortouw om met alle partners de samenwerkingsafspraken vorm te geven, met hulp van een procesbegeleider uit het landelijke coördinatieteam Sport en beweegloketten. Gedurende het vormgevingsproces worden sportaanbieders geholpen zoals ze gewend zijn en kunnen ze terecht bij het bekende aanspreekpunt.