Je bekijkt nu: Home » Plan van aanpak voor een sociaal veilige sport

a

In Utrecht wordt door sportaanbieders, gemeente, maatschappelijke organisaties en andere partijen hard gewerkt aan een positieve sportcultuur. Samen werken we aan een stad waarin iedere Utrechter als vanzelfsprekend sport in een sociaal veilige omgeving, waar (sport)plezier en ontwikkeling centraal staan. Er is ruimte voor verschillen tussen mensen, maar iedereen kan meedoen en draagt zorg voor elkaar. Hiermee verstevigen we het fundament van de sport, en creëren we een sterke beweegbasis voor álle Utrechters. 

© Juri Hiensch

Vijf uitgangspunten binnen het Plan van aanpak

Om hier de komende jaren nog steviger op in te zetten, werken we samen met de Gemeente Utrecht aan een Plan van aanpak Sociaal veilige sport. Dit plan van aanpak richt zich op het stimuleren van sportaanbieders om aan de slag te gaan met sociale veiligheid, en het ondersteunen bij de te zetten stappen. Binnen het Plan van aanpak Sociaal veilige sport staan een vijftal uitgangspunten centraal: 

Een sociaal veilige omgeving is een essentiële voorwaarde om te komen tot een positieve sportcultuur

  • Om de meerwaarde van sport te kunnen ervaren is een sociaal veilige omgeving fundamenteel. Het draagt bij aan het plezier van de sporter, de ontwikkeling van de sporter, en de vitaliteit van de vereniging. Dit betekent ook dat het niet meer los kan worden gezien van de sportactiviteit. Het is een fundamenteel onderdeel van sport. Wij willen dat álle sportaanbieders aandacht besteden aan sociale veiligheid.  

Een veilige omgeving is meer dan het voldoen aan een set maatregelen, het veranderen van een clubcultuur vergt continue aandacht en oefening 

  • Een sociaal veilige sportomgeving kan niet worden bereikt via papieren maatregelen; het gaat om omgangsvormen tussen mensen en de cultuur die op de club heerst. Door samen het gesprek aan te gaan en bespreekbaar te maken hoe je met elkaar wil omgaan, creëer een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag actief wordt tegengegaan. Bewustzijn over wat een sociaal veilige omgeving inhoudt en intrinsieke motivatie om hieraan te werken zijn daarom essentieel. Wij zorgen ervoor dat instrumenten om te werken aan sociale veiligheid beschikbaar zijn, en werken aan bewustwording over het belang van een sociaal veilige sport.  

Elke sportaanbieder is uniek en heeft haar eigen verhaal, de aanpak om tot een sociaal veilige sport te komen moet daarbij passen 

  • Dat er moet worden gewerkt aan een sociaal veilige sport staat niet meer ter discussie, wel is het belangrijk dat sportaanbieders de ruimte hebben om hiermee aan de slag te gaan op de manier die voor hén het beste werkt. Deze beste manier is niet meteen gevonden, maar is vaak een proces van de lange adem. Aan de slag gaan met sociale veiligheid kan ook zorgen voor spannende gesprekken. Juist het opzoeken van deze spanning moedigen we aan. We stimuleren het uitproberen, leren en experimenteren. Dit betekent dus ook dat fouten maken erbij hoort. 

Een sociaal veilige sportomgeving is de verantwoordelijkheid van iedereen 

  • Een sociaal veilige omgeving wordt niet door één bestuurslid, commissie of een paar personen gecreëerd. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van sporters, trainers, vrijwilligers, ouders, toeschouwers, en alle andere betrokkenen bij de sportclub.  

Sportaanbieders kunnen veel van elkaar leren 

  • Sommige sportaanbieders in Utrecht hebben al veel ervaring, anderen zijn nog zoekende naar hoe zij aan de slag kunnen gaan met dit thema. Sportaanbieders kunnen elkaar op weg helpen en inspireren, door ervaringen en goede voorbeelden uit te wisselen. Het zichtbaar maken van wat er nu al wordt gedaan helpt om te inspireren. 

Wil jij meedenken met ons op dit thema?

Het doel van het Plan van aanpak Sociaal veilige sport is om te komen tot een aantal acties die er in de komende jaren voor zorgen dat de Utrechtse sport aantoonbaar sociaal veiliger wordt, met een sterke focus op het borgen van aandacht voor dit thema en bijbehorende acties. Het Plan van aanpak moet sportaanbieders in Utrecht uitnodigen en stimuleren om actie te ondernemen. Tegelijkertijd beseffen we dat er hedendaags veel wordt gevraagd van sportaanbieders in de stad, en dus is dit Plan van aanpak erop gericht sportaanbieders te ondersteunen, in plaats van extra te belasten. Om ervoor te zorgen dat dit daadwerkelijk het geval is, nodigen we alle sportaanbieders van harte uit om mee te denken over de invulling van het Plan van aanpak Sociaal veilige sport. Vind jij een sociaal veilige omgeving ook enorm belangrijk, en wil je hierin een voorloper zijn in de Utrechtse sport? Laat dan weten dat je mee wil denken door contact met ons op te nemen! 

Mats Meijerhof
06 83 70 31 60
Mail mij