VOG Verklaring Omtrent Gedrag

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis.

Vertrouwenscontactpersoon   |   Gedragsregels

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/Rugby-kid.png

Waarom is een VOG belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen. Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Aanvraagprocedure

Voor sportverenigingen is er een regeling om VOG’s gratis aan te vragen. Het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers die direct/ indirect met jeugd of verstandelijk beperkten werken is eenvoudig te realiseren. Via www.gratisvog.nl kan je, je vereniging aanmelden voor de regeling. Het aanvragen gaat volledig digitaal en is overzichtelijk. Er gaat wel wat tijd overheen voordat vrijwilligers ook daadwerkelijk in het bezit zijn van een VOG. Als vereniging zet je de VOG’s klaar voor je vrijwilligers, maar deze moeten de aanvraag zelfstandig afronden. De VOG wordt dan naar hun huis gestuurd en ze moeten deze inleveren bij de contactpersoon. Het is wel belangrijk te monitoren welke VOG’s er vervolgens ook daadwerkelijk binnenkomen en daar ook actie op te ondernemen. Hoe je ervoor zorgt dat je vrijwilligers gratis VOG’s aan kunnen vragen is te lezen in de Handleiding gratis VOG aanvraag. Deze is hiernaast te downloaden:

VCP Vertrouwenscontactpersoon

Is er binnen uw vereniging als iemand waar leden terecht kunnen met hun zorg, of voor het maken van een praatje? In Nederland heeft zo’n 56% van de sportverenigingen een vertrouwenscontactpersoon aangesteld (VSK Monitor 2017).

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/team.png

Waarom een vertrouwenscontactpersoon VCP
op de club?

De sportvereniging is vaak een afspiegeling van de samenleving. Ook binnen de club kan zich dus ongewenst gedrag voor doen. Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie, pesten of bedreigen. Zeker jeugdleden kunnen hiervan het slachtoffer worden. Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar. Vrijwilligers zien en horen veel waar het gaat om het welzijn van (jeugd)leden. Maar wat moet of kun je als bijvoorbeeld trainer of coach doen wanneer je je zorgen maakt om iemand? Het kan dan prettig zijn wanneer een vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft.

Wat doet een VCP?

Een VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp.

Een VCP behandeld zelf geen klachten. De VCP biedt een luisterend oor, en helpt indien nodig een gerichte en passende weg te vinden naar hulpverlening.

Let op: de rol van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is anders dan de rol van een vertrouwenspersoon (VP). Een Vertrouwenscontactpersoon beoordeelt slechts de situatie en verwijst het slachtoffer en / of de beklaagde al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener, te weten één van de vertrouwenspersonen (VP) van NOC*NSF.

De VCP heeft een kwetsbare functie. Soms krijgt hij bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie te horen. Of hij wordt ondanks zijn goede bedoelingen gezien als een bemoeial. Het bestuur moet daarom zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Zo is het zaak dat iedereen binnen de vereniging weet dat er een VCP is, wat zijn functie inhoudt, hoe hij kan worden bereikt en dat de club gedragsregels heeft om op terug te vallen.

Opleiding en ontwikkeling VCP

SportUtrecht biedt voor Utrechtse sportverenigingen jaarlijks de cursus voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) aan.

Deelnemers aan de training hebben bij voorkeur een leeftijd van minimaal 25 jaar en vervullen zelf geen bestuursfunctie. De cursus duurt twee dagdelen. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. Er worden praktische gesprekstechnieken geoefend. Het is een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF.

Daarnaast organiseert SportUtrecht bij voldoende animo ook intervisie-bijeenkomsten voor VCP’s. Dit is een leernetwerk waarin VCP’s kennis en ervaring met elkaar kunnen delen.

 

Klik hier voor de eerstvolgende cursus:

Gedragsregels: normen & waardenbeleid

Een sportvereniging die helder is over hoe men zich dient te gedragen blijkt een minder groot risico te lopen op grensoverschrijdend gedrag. Vaagheid over wat wel of niet mag, blijkt een van de belangrijkste oorzaken van immoreel gedrag. Binnen een sportvereniging is het bijvoorbeeld verstandig dat op de website en op verschillende plekken binnen de vereniging gedragsregels staan over hoe men zich dient te gedragen.

’’Wees als bestuurder helder en consequent over het gewenst gedrag, zorg ervoor dat het haalbaar is, ondersteun de leden die zich hiervoor inzetten, wees transparant over de gevolgen en sanctioneer daadwerkelijk wanneer ongewenst gedrag voorkomt. Zorg tot slot dat gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar is.’’

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/gras.jpg

Waarom verenigingsregels?

Elke sportvereniging is anders. Elke vereniging heeft een eigen identiteit, cultuur en uitstraling. De ene vereniging is groot en ambitieus, de andere klein en lokaal gericht. Ook binnen een vereniging hebben leden verschillende opvattingen over plezier, prestatie, sportiviteit en respect.

Het is belangrijk als vereniging te laten zien waar je samen voor staat. Intern, voor je eigen leden en vrijwilligers. Maar ook extern, voor bezoekende verenigingen, de buurt, de gemeente en sponsoren. Verenigingsregels zijn daarvoor een krachtig middel.

Wat zijn verenigingsregels?

Hoe kom je tot verenigingsregels?

Verenigingsregels zijn een gedeelde opvatting over wat je samen binnen je vereniging ‘normaal’ vindt. Hoe gaan we met elkaar om? Wat mag je van elkaar verwachten?
In verenigingsregels zie je uitgangspunten terug als:

openstaan voor alle groepen (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur);
respect tonen voor elkaar, voor de sportlocatie en de materialen van de vereniging;
met elkaar zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn;
een goed gastheer zijn voor bezoekers;
elkaars grenzen accepteren;
elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Verenigingsregels werken alleen als je eigen achterban bekend is met de regels én zich erin herkent. Betrek daarom zo veel mogelijk je leden bij het opstellen van deze regels. Vraag wat zij belangrijk vinden. Dat kun je op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld:

Maak een groepje met leden van alle verschillende geledingen en leeftijden binnen de vereniging. Laat dit groepje gezamenlijk verenigingsregels opstellen.
Inventariseer via de website: welke uitgangspunten delen de meeste leden? Wat vinden zij passen bij de vereniging?
Stel vanuit het bestuur of een commissie regels voor. Ga daarover tijdens de Algemene Ledenvergadering met elkaar in gesprek.

Tips voor verenigingsregels

  •  Houd de regels beperkt. Drie tot vijf krachtige uitgangspunten zeggen meer dan vijfentwintig detailregels.
  • Formuleer de afspraken positief. Spreek af waar je voor staat, in plaats van waar je tegen bent.
  • Maak globale uitgangspunten. De verschillende geledingen binnen de vereniging (bestuur, trainers, scheidsrechters, juryleden, vrijwilligers, sporters) kunnen de afspraken daarna zelf concreter invullen.

Hoe breng je de verenigingsregels onder de aandacht

Het maken van verenigingsregels is de eerste stap. Daarna is het belangrijk de regels onder de aandacht van de leden te krijgen én te houden. Hoe doe je dat?

  • Vermeld ze op je website, in je clubblad en in beleidsplannen.
  • Hang ze op in de kantine, kleedkamers of op andere plekken op de sportlocatie.
  • Zet ze in een welkomstbrief aan bezoekers.
  • Breng ze jaarlijks onder de aandacht bij de verschillende doelgroepen en sporters.

De plezierige en sportieve sfeer binnen je vereniging blijft goed als je de afspraken en regels regelmatig samen bespreekt en onder de aandacht houdt.

Bosuil_Basis_Elf
Gedragsregels
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/pijl.png

Vragen of meer informatie? Neem contact op met:koen.vanes@sportutrecht.nl | (06) 40 02 63 88

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2021

Top