Hoe ga ik om met vrijwilligersvergoedingen en werknemers?

Met het stop zetten van de competitie, afgelasten van alle trainingen en evenementen en volledige sluiten van de clubhuizen verdwijnt voor veel sportverenigingen een belangrijk deel van de inkomsten. Terwijl de kosten gelijk blijven. Voor veel verenigingen, stichtingen en ook commerciële sportaanbieders zijn naast de accommodatiehuur, de trainers en andere clubprofessionals de grootste uitgavenposten. Als een deel van je inkomsten wegvallen hoe ga je dan als club om met de betalingen van je trainers in loondienst of als ZZP-er, en je vrijwilligers met een vergoeding?

Trainers en clubprofessionals in loondienst

Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport  geeft aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. De huidige omstandigheid ligt in de risicosfeer van de vereniging als werkgever. Dit betekent dat de personeelskosten van trainers met een arbeidsovereenkomst (tijdelijk of vast) en andere clubprofessionals zoals bijvoorbeeld een horecamanager, clubmanager, onderhoudspersoneel maandelijks moeten worden doorbetaald. Wel kan gekeken worden of er tijdelijk andere werkzaamheden zijn die een werknemer, bijvoorbeeld een trainer, kan verrichten. Wellicht zijn er klussen in de administratieve sfeer, schrijven van trainingsplannen voor het komende seizoen, of klussen in de accommodatie.

Ter compensatie heeft de overheid een noodmaatregel getroffen die werkgevers, en dus ook sportverenigingen, stichtingen en commerciële sportaanbieders, helpt medewerkers toch uit te betalen. Met de Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) krijg je van het UWV een voorschot tot 90% op loonkosten voor personeel in vaste dienst en met flexibel contract. De details van de regeling vind je hieronder.

Om voor de regeling in aanmerking te komen dien je  aan te tonen dat je ten minste 20% omzetverlies hebt gehad door toedoen van de coronacrisis. Gemiste contributies, gemiste horecaomzet en niet ontvangen sponsorbijdragen kunnen worden gerekend tot omzetverlies bij een sportvereniging.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De Rijksoverheid heeft een compensatieregeling getroffen voor het betalen van loonkosten door werkgevers:
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. 

Ondernemers en verenigingen kunnen tot 31 mei 2020 de regeling aanvragen bij het UWV. Hiermee kun je, voor in ieder geval drie maanden, een voorschot (tot 90%) van het UWV ontvangen op loonkosten voor personeel in vaste dienst, maar ook voor mensen met een flexibel contract en stagiaires.

Uiteraard zijn aan deze aanvraag voorwaarden  verbonden. De meest voorkomende vragen gaan over de omzetdaling van 20% en de hoogte van de tegemoetkoming. Als ondernemer of vereniging moet je (achteraf) kunnen aantonen dat de omzet drie aaneengesloten maanden met minimaal 20% is verlaagd door het coronavirus. Het is daarom van belang dat je goed inzichtelijk hebt wat de verwacht omzet is en wat je daadwerkelijk hebt omgezet. Daarnaast zijn twee belangrijke voorwaarden dat je als werkgever tijdens de subsidieperiode geen personeel ontslaat om bedrijfseconomische redenen, en dat je de lonen volledig doorbetaald.

 De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 90% van de loonsom, maar is afhankelijk van de terugval in omzet. Een overzicht:

·        indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

·        indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

·        indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Bekijk de rekenhulp om het percentage omzetverlies te berekenen. 

De periode waarvoor een aanvraag kan worden gedaan geldt vooralsnog tot 31 mei 2020. Het UWV streeft ernaar om 2 tot 4 weken na het ontvangen van de aanvraag de eerste betaling te doen. De 2e en 3ebetalingen volgen steeds een maand later. Het is van belang een administratie bij te houden waarmee het UWV kan controleren of je aan alle voorwaarden voldoet, deze dien je tot vijf jaar te bewaren.

Klik hier  om een aanvraag te doen voor de NOW, en voor een checklist welke gegevens hier allemaal voor nodig zijn.

Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Trainers met een Overeenkomst van Opdracht

Veel trainers en coaches werken echter als zzp’er of als freelancer (zzi). Zij hebben met de vereniging, stichting, commerciële sportaanbieder of via een sportservicebureau een overeenkomst van opdracht gesloten. Uitgangspunt is dat een overeenkomst van opdracht met een zzp’er of sportservicebureau altijd kan worden opgezegd, ook als de overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, bijvoorbeeld tot het einde van het seizoen. Wel moet de overeengekomen opzegtermijn in acht worden genomen. Als er geen termijn is bepaald, dan heeft de zzp’er soms toch recht op een redelijke vergoeding, bijvoorbeeld de vergoeding die zou worden betaald als wel een redelijke opzegtermijn was overeengekomen. Als een opdrachtnemer, de zzp’er of freelancer, tussentijdse opzegging wil voorkomen, moet dat expliciet in de overeenkomst zijn opgenomen.

Voor ZZP-ers kan geen gebruik worden gemaakt van de NOW-maatregel. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomen en verlies aan inkomen. Wel kunnen ZZP-ers bijstand aanvragen bij hun gemeente. Normaliter gelden hiervoor strenge eisen maar in de overheid heeft momenteel een tijdelijke soepele regeling. De details van deze maatregel vind je hieronder.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de versoepelde regeling voor de BBZ. ZZP’ers of zelfstandig ondernemers die door het coronavirus niet meer kunnen voorzien in hun levensonderhoud kunnen gebruik maken van deze regeling. Een gezin kan maximaal €1.500 krijgen en een alleenstaande €1.050. Als u aan de voorwaarden voldoet, is de uitkering een gift. U hoeft deze dus niet terug te betalen. De aanvraag wordt gedaan via de Gemeente Utrecht, en wordt binnen 4 weken behandeld in plaats van 13 weken.

Via onderstaande infographic vind je meer informatie over de voorwaarden om een aanvraag te doen en het aanvraagproces.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/rijkoverheid.jpg

Klik hier   om een aanvraag in te dienen bij de Gemeente Utrecht en voor informatie over de regeling.

De ene vereniging is de andere niet

Ongeacht de mogelijkheid om een Overeenkomst van Opdracht te beëindigen overwegen veel , stichtingen en commerciële sportaanbieders momenteel in het kader van goed werkgeverschap om de trainers (gedeeltelijk) door te betalen. Hoe elke club met dit vraagstuk omgaat hangt in grote mate af van het type club: rechtsvorm, buiten/binnensport, wel/geen eigen kantine, trainers in loondienst of niet.

Ben je bijvoorbeeld een binnensportvereniging die een gemeentelijke accommodatie huurt, dan dalen je kosten omdat de gemeente Utrecht heeft toegezegd alle binnensporthuur te crediteren. Daarnaast maken de meeste binnensportverenigingen gebruik van de horecafaciliteiten in de gehuurde sporthal, en missen daardoor zelf geen horeca inkomsten. Vooropgesteld dat de inkomsten aan contributies gelijk blijven omdat leden in een vereniging conform statuten gehouden zijn om de contributie te blijven betalen (zie ook artikel contributie ), worden de loonkosten voor de trainers in principe gedekt door de inkomsten aan contributies. Vanuit dat standpunt is er veel voor te zeggen om de afgesproken vergoedingen aan je trainers door te betalen. Je hebt ze immers straks weer heel hard nodig als de sport weer opgestart mag worden.

 Een ander type vereniging, bijvoorbeeld een buitensportvereniging met een grote eigen horeca heeft een ander kostenplaatje. De huurkosten van de gemeentelijke sportvelden worden vooralsnog niet gecrediteerd door de gemeente Utrecht waardoor deze kosten gewoon doorlopen. Mist de club bovendien de inkomsten van de eigen horeca dan kunnen de personeelskosten mogelijk een te grote kostenpost worden op dit moment.  Voor dit type vereniging heeft de overheid de TOGS regeling in het leven geroepen: een tegemoetkoming van € 4000,- voor getroffen sectoren. (zie ook artikel compensatieregelingen ).

Voor stichtingen en commerciële sportaanbieders is het helaas geen vanzelfsprekendheid dat inkomsten gelijk blijven. Wel is het voor deze clubs een mogelijkheid gebruik te maken van de NOW, en voor zelfstandigen van de TOZO. Tevens kan de TOGS regeling een uitkomst bieden.

Vrijwilligers met een vergoeding

Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen mochten gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Dit geldt specifiek heel vaak voor de inzet van trainers. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger niet worden doorbetaald. Een vereniging met trainers die een vrijwilligersvergoeding krijgen voor hun inzet kan deze uitbetaling stopzetten tot het moment dat er weer gesport kan worden. Mocht een vrijwilliger onder de huidige omstandigheden wel werkzaamheden verrichten, al zijn dit misschien andere dan oorspronkelijk afgesproken, dan kan uiteraard wel een vergoeding worden toegekend.

Contactpersoon | Eline Jongeriuseline.jongerius@sportutrecht.nl
(06) 20 73 36 79

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/arrow3.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/12/balk.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top