Dienstverlening

Team sportclubadvies ondersteunt de Utrechtse sportclubs met raad en daad. Hier vind je alle informatie over de wijze van dienstverlening. De ondersteuning varieert op diverse thema’s van online inspiratie, downloads en telefonisch advies tot inspiratieavonden en één op één ondersteuning door een sportclubadviseur.

Samen streven we naar vitale sportclubs:

SportUtrecht ziet het als haar taak de Utrechtse sportclubs zou sterk, toegankelijk en veilig mogelijk te houden. Met onze dienstverlening streven wij naar zoveel mogelijk vitale sportverenigingen.

‘‘Een vitale sportvereniging heeft een (krachtig) bestuur en de (financiële) basis op orde, is in staat om in een veilige en positieve omgeving het spelletje te organiseren waarvoor zij is opgericht en is in staat om mee te bewegen in de uitdagingen van de toekomst, ongeacht haar ledenaantal.’’

Anders Georganiseerde Sport (AGS) Advies op maat  |  Netwerkbijeenkomsten  |  Themabijeenkomsten  |  Mobiele sportclubondersteuning  |  SportUtrecht Scan  |  Projecten  |  Belangenbehartiging   

Loading...

Loading...

Anders Georganiseerde Sport (AGS)

 

Wat kunnen de AGS aanbieders van ons verwachten?

SportUtrecht zet Utrecht in beweging. Dit doen wij onder meer door continu te bouwen aan passend aanbod voor diverse doelgroepen. Zo ook door te bouwen aan de anders georganiseerde sport, door aanbieders die niet onder de koepel van de NOC*NSF vallen te ondersteunen.  

Uit de behoefte inventarisatie afgenomen bij anders georganiseerde sportaanbieders blijkt dat clubs hoofdzakelijk ondersteuning wensen op de onderwerpen: 

 • Werven van nieuwe gebruikers & promotie van het sportaanbod 
 • Financiën en subsidies 
 • Accommodaties 
 • Vergroten van maatschappelijke impact 

Daarom kunnen anders georganiseerde sportaanbieders het volgende van SportUtrecht verwachten: 

Werven van nieuwe gebruikers & promotie sportaanbod: 

 • Promotie van sportaanbod via SportUtrecht communicatiekanalen (www.sportutrecht.nl, www.sportstad-utrecht.nl, SportUtrecht nieuwsbrief, wijkconnect, folders en flyers in de wijk) 
 • Advies over opstarten sportactiviteiten/sportclub 
 • Doorverwijzingen en warme overdracht van Utrechters naar sportaanbieders (bijvoorbeeld in combinatie met naschoolsaanbod) 
 • (Thema)bijeenkomsten over (online) promotie van sportaanbod (Inviplay, Sportakkoord e.a.) 
 • Bij elkaar brengen van sportaanbieders (wijksportbijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten) 

Financiën en subsidies: 

 • Inzicht in subsidiemogelijkheden 

Accommodatie: 

 • Verbinding leggen tussen sportaanbieders onderling voor gezamenlijk gebruik van accommodaties 
 • Een verkenning van mogelijkheden om accommodaties in zelf-/medebeheer te exploiteren 
 • Uitnodiging om mee te denken over invulling van nieuwe of bestaande sport- en beweegplekken (in de buurt) 

Maatschappelijke impact: 

 • Verbinding leggen tussen sportaanbieders en maatschappelijke instanties 
 • Verbinding leggen tussen sportaanbieders en (kwetsbare) doelgroepen
   

Wil je over bovenstaande dienstverlening in contact komen? Of heb je behoefte aan ondersteuning die hier niet tussen staat? Wij bieden ook maatwerk om jouw club verder te helpen.  

Schrijf je hierin voor de SportUtrecht nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze dienstverlening.

Contact personen:

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/adviesopmaat.jpg

Advies op maat

SportUtrecht beschikt over sportclubadviseurs die sportclubs kunnen bijstaan bij uiteenlopende vraagstukken. Veel vraagstukken worden op korte termijn door de adviseurs beantwoord. De adviseurs zijn telefonisch of per e-mail te bereiken en zoeken samen met jou naar een passende oplossing.

SportUtrecht heeft door jarenlange ervaring veel kennis verzameld over de sportwereld in Utrecht. Belangrijke informatie is te vinden bij ‘informatie per onderwerp’. Het gaat hierbij om informatie op het gebied van accommodaties, communicatie, duurzaamheid, financiën, gezondheid, ledenwerving en –behoud, organisatie evenementen, sport doet meer!, structuur & beleid, veilig sportklimaat, vrijwilligers en wet- en regelgeving.

Mocht bij SportUtrecht specifieke kennis en expertise ontbreken om een vraagstuk op een juiste manier te behandelen, dan wordt er waar mogelijk beroep gedaan op externe deskundigen. Een externe adviseur kan bijvoorbeeld ingezet worden voor juridische zaken.

Netwerkbijeenkomsten

SportUtrecht organiseert netwerkbijeenkomsten voor Utrechtse sportclubs in 13 verschillende takken van sport. Hierbij komen de voorzitters van de clubs uit de betreffende tak van sport twee tot drie keer per jaar bij elkaar. De netwerkbijeenkomsten hebben als doel om de samenwerking tussen de sportclubs te stimuleren. De bijeenkomsten bieden tevens een platform voor bestuurders om kennis en ervaring te delen en om gezamenlijke activiteiten te organiseren. Ook sluiten de gemeente Utrecht en de sportbond in de betreffende tak van sport regelmatig aan bij de bijeenkomsten.

De netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd in de volgende takken van sport: Aangepast sporten, Atletiek, Badminton, Basketball, Gymnastiek/Turnen, Hockey, IJs, Korfbal, Martial Arts, Tennis, Voetbal, Volleybal, Wielrennen en Zwemmen.

Themabijeenkomsten

Jaarlijks worden er themabijeenkomsten en thematrajecten voor sportclubs aangeboden. Tijdens themabijeenkomsten wordt in een dag of dagdeel informatie gegeven over een bepaald thema. Thematrajecten bestaan uit meerdere bijeenkomsten waarbij er direct actief met de nieuwe informatie aan de slag wordt gegaan. De themabijeenkomsten en –trajecten zijn onder andere bedoeld voor sportbestuurders, trainers, coaches en werknemers in de sport. De bijeenkomsten betreffen thema’s aangaande:

Houd de agenda in de gaten voor nieuwe themabijeenkomsten en –trajecten.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/bijeenkomst.jpg

Mobiele sportclubondersteuning

SportUtrecht beschikt over adviseurs die sportclubs ondersteunen bij complexe en langdurige vraagstukken. Deze wijze van ondersteuning wordt ​mobiele sportclubondersteuning genoemd. Mobiele sportclubondersteuning wordt bij sportclubs ingezet om hen te helpen bij het oplossen van structurele  vraagstukken op het gebied van onder meer accommodatie, financiën, vrijwilligersbeleid, ledenwerving en algemeen bestuur en beleid.

Een ondersteuningstraject start met een kennismakingsgesprek, gevolgd door een vooronderzoek en analyse. Na overeenstemming met de club stelt de sportclubadviseur een plan van aanpak op voor het vraagstuk. Hierin worden de wijze en het doel van ondersteuning, de duur van het traject en de tegenprestaties van de vereniging vastgelegd. Vervolgens start het traject, dat na afloop samen met de vereniging wordt geëvalueerd.

SportUtrecht Scan

SportUtrecht verzendt iedere twee jaar de SportUtrecht Scan naar alle Utrechtse sportclubs. Deze vragenlijst geeft ons inzicht in de stand van zaken in de Utrechtse sportwereld, doordat de sportclubs over verscheidene thema’s kunnen aangeven hoe hun club ervoor staat. Deze informatie zorgt ervoor dat SportUtrecht (nog) gerichter kan ondersteunen. Dit gebeurt via themabijeenkomsten en -trajecten, maar ook via ondersteuning op maat door een van onze sportclubadviseurs. Daarnaast kunnen sportclubs via de scan hun vragen en behoeften kenbaar maken aan SportUtrecht.

Onze Projecten

Iedere sportclub is per definitie maatschappelijk actief en speelt daarmee een belangrijke rol binnen de maatschappij. SportUtrecht heeft diverse projecten waarbij sportclubs de kans geboden wordt om de maatschappelijke rol verder uit te diepen. Denk bijvoorbeeld aan projecten om meer Utrechters in beweging te krijgen, je sportaccommodatie of clubhuis te benutten voor multifunctioneel gebruik, of het ontwikkelen van nieuwe sportinitiatieven.

Belangenbehartiging

SportUtrecht komt als belangenbehartiger van breedte- en topsport in Utrecht al ruim 30 jaar op voor de wensen en behoeften van de sportclubs als het gaat om accommodaties, betaalbare huren, sportsubsidies,  belastingen, etc. Voor de plaatselijke politici is SportUtrecht een belangrijke belangenbehartiger en spreekbuis van de georganiseerde sport. SportUtrecht is dan ook het officiële aanspreekpunt voor het college van burgemeester en wethouders.

Indien gewenst kant SportUtrecht optreden als intermediair tussen sportclubs en gemeente. SportUtrecht levert een bijdrage aan de uitvoering van het sportbeleid, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar de positie van de sportverenigingen, anders georganiseerde sportaanbieders, topsporters en talenten.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/09/balk-2.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top