NieuwsberichtAfspraken over bestaande bebouwing op sportparken

04/02/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/02/Baan1-2.jpg

Afspraken over bestaande bebouwing op sportparken

Op 17 december 2019 heeft het college van de gemeente Utrecht een Sport-gerelateerd besluit genomen waar we u graag over informeren.

Aanleiding

Op de sportparken in Utrecht hebben sportverenigingen vaak kantines, tribunes en andere bebouwing geplaatst. Deze opstellen staan dan op grond die eigendom is van de gemeente Utrecht. In veel gevallen hebben de gemeente en de vereniging in afspraken vastgelegd dat de vereniging eigenaar is van deze bebouwing. In sommige gevallen hebben de gemeente en de vereniging in het verleden hierover geen afspraken vastgelegd.

Dat is voor de gemeente Utrecht en voor de vereniging onwenselijk. De gemeente heeft daarom, in samenspraak met SportUtrecht een voorstel gemaakt om dit nu goed en eenduidig te kunnen regelen. Dit voorstel is goedgekeurd door het college van B&W en vormt het uitgangspunt om afspraken te maken met de sportclubs.

Wat is het probleem?

Als het niet duidelijk is wie de eigenaar is van de bebouwing, is het ook onduidelijk wie daarmee verantwoordelijk en aansprakelijk is. Denkbijvoorbeeld aan het onderhoud. Het komt voor dat de vereniging bijvoorbeeld (duurzaamheid)investeringen wil doen voor het verenigingsgebouw, maar niet kan aantonen eigenaar te zijn van het gebouw. Dat willen we graag voorkomen en daarom willen we dat de gemeente en vereniging de eigendomsverhouding duidelijk vastleggen.

Welke afspraken zijn dit?

Om ervoor te zorgen dat de vereniging ook officieel eigenaar is van de bebouwing, is het nodig om een overeenkomst op te stellen voor de grond waarop deze bebouwing staat.

Dit kan door een Huurafhankelijk Recht van Opstal, (HARVO) toe te passen. Daarbij wordt de gemeentegrond onder het opstal verhuurd aan de vereniging en wordt een (huur)afhankelijk Recht van Opstal uitgegeven voor de bebouwing. De vereniging wordt daarmee eigenaar van het opstal, de grond blijft eigendom van de gemeente. De (huur)overeenkomst zal de sportclub samen met de gemeente opstellen. Hethuurafhankelijke recht van opstal wordt vervolgens ingeschreven in het Kadaster.

Duidelijkheid tegen lage kosten

Juridisch gezien moet er een huurprijs betaald worden voor een HARVO, dit kan niet gratis. Normaal gesproken wordt hiervoor een huurprijsberekening gemaakt op basis van de grondprijs. Vanuit het belang voor de gemeente én de vereniging heeft het College van B&W besloten voor het regelen van het eigendom van bestaande opstallen een veel lager tarief toe te passen: € 0,50 per m2 bruto vloeroppervlak per jaar. Dit is het tarief ‘Bestaande Opstallen Sport (BOS)’. De huurovereenkomst die daarbij wordt afgesloten, geldt voor onbepaalde tijd. De € 0,50 wordt jaarlijks geïndexeerd, met de consumentenprijsindex.

Het lagere tarief geldt niet voor bebouwing die de vereniging in de toekomst realiseert. Hiervoor geldt het tarief volgens het dan geldende grondprijsbeleid.

De gemeente Utrecht zal bij toepassing van het bijzondere tarief ook eenmalig de notariskosten en de kosten voor het inmeten door het Kadasterbetalen.

Vervolg

In de loop van 2020 zal de gemeente contact opnemen met de sportverenigingen die het betreft om afspraken te maken over de (huur)overeenkomst. SportUtrecht zal ondersteuning bieden bij het maken van deze afspraken.

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem contact op met Irene Mobach, via irene.mobach@sportutrecht.nl

@copyright SportUtrecht 2022

Top