NieuwsberichtEvaluatie tarievenbeleid

19/12/2019
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/12/accommodatie-Kees-Rutten_foto2-2.jpg

Evaluatie tarievenbeleid

In 2017 heeft de gemeente Utrecht de tarieven van gemeentelijke sportaccommodaties aangepast. SportUtrecht heeft in die periode meegedacht over het vernieuwde tarievenbeleid. Het heeft tot pittige discussies geleid, zowel binnen SportUtrecht als tussen de gemeente en SportUtrecht. Twee jaar na de invoering van het nieuwe tarievenbeleid is het beleid getoetst op het behalen van doelstellingen en op effecten (bedoeld en onbedoeld). Aan deze evaluatie hebben Gemeente Utrecht en SportUtrecht deelgenomen, onder meer met een klankbordgroep, met vertegenwoordigers uit diverse sporttakken.

Doelstellingen van het nieuwe tarievenbeleid

•        eenvoudiger, transparanter en flexibeler tarievensysteem

•        stimuleren van efficiënter gebruik van sportaccommodaties

•        meer inzicht geven in de werkelijke kosten

•        ruimte scheppen voor ondernemerschap van verenigingen

•        vanuit de (binnen)sport is daaraan toegevoegd: de tarieven van de binnensport verlagen

Bronnen en methode
Niet alleen zijn er data uit het verhuursysteem in kaart gebracht, ook zijn onder alle vaste gebruikers enquêtes uitgezet voor bevindingen en effecten. Tevens zijn verdiepende gesprekken gevoerd met clubbestuurders over sportparticipatie, de relatie tussen contributie en tarieven van accommodaties, methodes om te anticiperen op hoge(re) tarieven en eventuele gevolgen voor sporters met een kleinere beurs. Lees hier meer over de rapportage en de deelonderzoeken en de raadsbrief over dit onderwerp.

Conclusies
Na het opmaken van de balans kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

•        De tarieven zijn eenvoudiger, transparanter en flexibeler.

•        Het nieuwe tarievensysteem draagt bij aan het stimuleren van de hogere bezetting van de sportaccommodaties, met name op de daluren in de binnensportaccommodaties.

•        Er zijn tot nu toe geen nadelige gevolgen bij de veldsportverenigingen in beeld die rechtstreeks het gevolg zijn van de gewijzigde tarieven.

•        Budget neutraliteit is gerealiseerd zonder dat dit ten koste van de sport is gegaan: de sportparticipatie is gelijk gebleven en het lidmaatschapspercentage bij sportverenigingen is zelfs enigszins gestegen.

•        De ervaringen van sportverenigingen met het gewijzigde tarievenbeleid zijn wisselend. Een aantal voetbalverenigingen betalen aanzienlijk meer en de tarieven van de binnensport op primetime zijn ongeveer met de inflatie mee gestegen en niet gedaald, zoals de wens was.

•        Het stimuleren van ondernemerschap van verenigingen heeft nog geen concrete invulling gekregen. Hier gaan gemeente Utrecht, SportUtrecht en de sportverenigingen mee aan de slag.

•        De bezetting van alle types sportaccommodaties is gestegen. Dit is deels toe te schrijven aan de groei van de stad maar ook de maatregelen vanuit het tarievenbeleid hebben daar aan bijgedragen.

Vragen of informatie
Heb je nog vragen? Neem contact op met Irene Mobach via irene.mobach@sportutrecht.nl of (06) 22050528.

@copyright SportUtrecht 2022

Top