NieuwsberichtUpdate Sportakkoord

13/06/2019
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/06/Sportakkoord_Ary_1_bijgesneden.jpg

Utrechts Sportakkoord in de steigers

Iedereen in Utrecht kan sporten en bewegen. Dat is de stip op de horizon voor de sport in UtrechtDe afgelopen weken heeft de werkgroep Utrechts Sportakkoord diverse gesprekken gevoerd met personen uit de sport, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om het Utrechtse sportakkoord meer concreet te maken. Dit alles moet uitmonden in een sportief uitvoeringsdocument dat op 5 juli feestelijk ondertekend wordt door alle partijen die het akkoord ondersteunen. Ook sportformateur Ary Hordijk maakt deel uit van deze werkgroep en hij vertelt over het belang van zo’n document voor de Utrechtse sport en doet eveneens een oproep aan iedereen om dit sportakkoord te ondersteunen. 

Waarom een Nationaal Sportakkoord?
Ruim 9,4 miljoen Nederlanders sporten elke week. De één heeft een abonnement bij het fitnesscentrum of zwembad, de ander is lid van de hockeyclub en weer een ander traint via Runkeeper voor de marathon. Ons land telt ruim 26.000 sportverenigingen en eveneens zijn er meer dan 6.000 sport- en beweegondernemers die hun diensten aanbieden. We beschikken over prachtige accommodaties en organiseren fantastische sportevenementen. Honderdduizenden vrijwilligers helpen de sport organiseren. Hierdoor is de sport dichtbij huis en laagdrempelig. Dat maakt onze sportinfrastructuur en –cultuur uniek in de wereld. Deze brede basis is ook het fundament voor succes van de Nederlandse topsport. Iedere topsporter is begonnen bij een plaatselijke club of vereniging.  

Ondanks dat het goed gaat met de sport blijven er onderwerpen die aandacht vragenZo is het inmiddels algemeen bekend dat de motorische vaardigheden van kinderen afnemenOok zijn er groepen mensen die vrij weinig tot nooit sporten. Er is nog veel te winnen op het vlak van positieve sportcultuur en de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. We willen er daarom voor zorgen dat mensen blijven sporten. Dit willen we onder meer doen door aanbieders te versterkenkinderen weer meer en beter te laten bewegen. Ook is het idee om sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken. We willen iedereen betrekken bij sport, zodat sport kan bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt.  

Vanuit dat hogere doel hebben de minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven hebben we een nationaal sportakkoord gesloten. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. De Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen heeft die bijeenkomst op 29 juni vorig jaar bijgewoond. 

Wat is het Utrechts Sportakkoord?
De uitwerking van het nationaal sportakkoord zal vooral plaatsvinden op lokaal niveau. In Utrecht wordt een eerste stap gezet door het ondertekenen van het Utrechts sportakkoord op vrijdag 5 juli. Dit sportakkoord bevat een aantal concrete afspraken over verdere samenwerking tussen de gemeente, lokale sportclubs, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven over het versterken van sport en bewegen in de nabije toekomst. Naast SportUtrecht zijn dat onder andere de Vrijwilligerscentrale Utrecht, Dock, buurtteams, de Rabobank en FC Utrecht maatschappelijk.  

Het Utrechts sportakkoord heeft als centrale inzet dat zoveel mogelijk Utrechters kunnen sporten bewegen. Om dat kracht bij te zetten, worden afspraken gemaakt voor extra inzet op de terreinen van vitale sportaanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. De komende 2,5 jaar zullen de ondertekenaars en andere geïnteresseerde partijen daar uitvoering aan geven.  

Wat heeft de Utrechtse sport en beweegsector aan het Utrechts sportakkoord?
Het is voor de sport enorm waardevol om mee te praten waar het heen moet met de sport in Utrecht. Het is de kunst om een kruisbestuiving te krijgen van goede ideeën en partijen die voor elkaar iets kunnen betekenen. En vervolgens gaat het ook om de verdere bundeling van krachten en budgetten. Langs deze weg zullen de clubs sterker worden gemaakt voor de toekomst. 

Utrecht ontvangt voor de jaren 2019 – 2021 jaarlijks een uitvoeringsbudget van €200.000. Dit budget wordt ingezet om de in het sportakkoord geformuleerde afspraken te realiseren. Tezamen met de inzet van kennis en middelen van de andere samenwerkende organisaties. 

Daarnaast kunnen sportaanbieders de komende jaren ook een bijdrage uit de zogenaamde Sportlijn ontvangen. Dat zal gaan in de vorm van vouchers die clubs kunnen omwisselen voor diensten op het gebied van bijvoorbeeld ondersteuning en begeleiding van bestuur en trainers. Goed nieuws dus voor Utrechtse clubs die daar de komende jaren gebruik van willen maken. Ik verwacht dat rond de zomervakantie nadere informatie over de uitvoering van de Sportlijn beschikbaar komt. 

Hoe gaat het verder na de ondertekening van het Utrechts sportakkoord? 
Na de ondertekening van het Utrechts sportakkoord op 5 juli wordt door de Gemeente Utrecht middelen beschikbaar gesteld om een goed vervolg te geven aan de gemaakte afspraken van het Utrechts Sportakkoord. Meer nieuws daarover inclusief de beoogde organisatie volgt binnenkort.  

Oproep
Tot slot wil ik alle sportieve partijen vooral ook oproepen om mee te doen! Iedereen die meer wil weten over de inhoud van het Utrechtse Sportakkoord en/of een bijdrage wil leveren aan de verdere uitvoering en/of dit akkoord wil medeondertekenen op 5 juli: stuur mail naar info@sportutrecht.nl. Dan zorg ik ervoor dat je – zodra het akkoord gereed is – meer informatie ontvangt.  

 – Ary Hordijk, sportformateur Utrechts Sportakkoord 

 

@copyright SportUtrecht 2022

Top