2018BTW Sportvrijstelling

05/02/2019
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/02/money.jpg

21-12-2018 BTW Sportvrijstelling

Per 1 januari 2019 veranderen een tweetal zaken rondom de btw-wetgeving die belangrijk zijn voor sportverenigingen en effect gaan hebben op de hoogte van de accommodatiehuur. Dit betreft de verruiming van de btw-sportvrijstelling en de subsidieregeling ‘Bouw en Onderhoud van SportAccommodaties’ (BOSA). 

Verruiming btw-sportvrijstelling
Op dit moment is de sportvrijstelling gericht op organisaties zonder winstoogmerk, voor diensten die betrekking hebben op sportbeoefening aan de eigen leden. Dat betekent dat ze over ontvangen contributies geen btw hoeven af te dragen. In Nederland vallen sportverenigingen onder de sportvrijstelling. Beheerders van sportaccommodaties vallen daarentegen niet onder die vrijstelling. Wel is voor hen het ’Sportbesluit’ van toepassing. In de huidige situatie houdt het ‘Sportbesluit’ in dat als er sprake is van ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’ er (onder voorwaarden) een verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing is. De exploitant (gemeente of stichting) van een sportaccommodatie betaalt dan wel 6% btw over haar inkomsten, maar kan aan de andere kant de btw (meestal 21%) volledig aftrekken. Dat levert een belastingvoordeel op.

Dit wil zeggen dat sportverenigingen op dit moment 6% btw betalen over de accommodatiehuur.

Wijziging
Als gevolg van Europese jurisprudentie is de Nederlandse overheid genoodzaakt een aanpassing te doen in de btw-sportvrijstelling. De huidige vrijstelling is te beperkt en daarmee niet in lijn met de Europese regels. De eis dat de diensten verricht moeten worden aan de leden komt te vervallen en wordt ook van toepassing is op niet-leden. Daarnaast gaat de vrijstelling ook gelden voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties door de gemeente Utrecht. Daar waar het ter beschikking stellen op dit moment is belast met 6% btw, zal de sportvrijstelling ervoor zorgen dat dit niet meer belast is met btw.

Dit betekent dat de gemeente Utrecht, die niet winst beogend is, onder de btw-sportvrijstelling gaat vallen. De gemeente hoeft dan geen 6% btw meer af te dragen over inkomsten, zoals de huur die een sportvereniging betaalt. Tegelijkertijd verliest de gemeente het recht op aftrek van 21% btw op de kosten en investeringen van de sportaccommodatie. Daarmee raakt de gemeente het huidige belastingvoordeel kwijt en wordt de btw een kostenpost voor de gemeente.

Compensatie door de rijksoverheid
Doordat btw in veel gevallen niet meer aftrekbaar is voor de gemeente, ontstaat bij de rijksoverheid een opbrengst van €241 miljoen. Omdat de wetswijziging een gevolg is van Europese regelgeving gaat de rijksoverheid deze opbrengst gebruiken om gemeenten en verenigingen te compenseren voor de extra kosten. Dit zal gebeuren door een ‘specifieke uitkering sport (SPUK)’ naar gemeenten en een subsidieregeling voor de stimulering van bouw en onderhoud van sportaccommodaties door verenigingen en stichtingen. 

Consequenties
Hoewel de regelingen omtrent de BTW sportvrijstelling nog niet volledig duidelijk zijn, heeft de gemeente Utrecht besloten de huurtarieven te bevriezen en het vrijvallen van de btw (nu) niet te verrekenen in de huurprijzen. Dit betekent dat het factuurbedrag voor gebruikers gelijk blijft maar de samenstelling daarvan verandert. De gemeente zal het btw voordeel reserveren in een voorziening voor sport, zolang er nog geen zekerheid is over de compensatie door de rijksoverheid.  

SportUtrecht heeft tijdens spoedberaad met de gemeente uitvoerig gesproken over de rechtmatigheid van het gemeentelijk besluit het btw voordeel niet door te rekenen aan haar gebruikers. Omdat de gebruiksvoorwaarden een verhoging van het gebruikerstarief toestaan bij wijziging van de kostprijs lijkt het er op dat gebruikers geen structurele verlaging kunnen afdwingen. SportUtrecht heeft hierover ook juridisch advies ingewonnen. 

Tevens heeft SportUtrecht in dit overleg aangedrongen op een actieve communicatie van de gemeente met de gebruikers. Medio januari 2019 ontvangen de huurders van gemeentelijke accommodaties hierover bericht. Ten tweede heeft de gemeente toegezegd met SportUtrecht en achterban in overleg te gaan over een goede besteding van de reservering als de consequenties voor gemeente en gebruikers helder zijn.

@copyright SportUtrecht 2018

Top