Buurtsportcoaches

De gemeente Utrecht ondersteunt verenigingen en sportinstellingen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, door de brede inzet van buurtsportcoaches (BSC). Dit bouwt voort op de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur waarbij combinatiefuncties reeds werden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector (zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg of bedrijfsleven), dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Binnen de gemeente Utrecht zijn er momenteel 32 combinatiefunctionarissen Sport actief, verdeeld over een totaal van 18 fte. Hiervan vallen 20 combinatiefunctionarissen onder de stichting Sport en Samenleven Utrecht (SSU). Klik hier voor een overzicht van de combinatiefunctionarissen in dienst van de SSU. 

Voor meer informatie over de combinatiefunctionarissen neemt u contact op met Menno Hornman via m.hornman@sportutrecht.nl of (030) 284 08 41.