05-06-2018

SportUtrecht komt eraan!

Op woensdagavond 30 mei heeft de ALV ingestemd met de nieuwe koers voor de Utrechtse sportorganisatie.

Op de extra ALV van 30 mei werden de VSU leden verzocht om over een tweetal belangrijke voorstellen een besluit te nemen. Ten eerste ging dit over de aanpassing van de huidige organisatievorm van vereniging naar stichting. Dit aangezien de doelstellingen van de nieuwe organisatie met de naam SportUtrecht - die ontstaat uit een samenvoeging van de VSU, Harten voor Sport en de SSU -  aanzienlijk verbreed worden ten opzichte van de oorspronkelijke doelstellingen van de VSU. Het verenigingsmodel bleek hiervoor minder geschikt. Essentieel punt hierbij was de garantie voor behoud van de invloed en zeggenschap van de georganiseerde sport, in het bijzonder die van de verenigingen. Dit is geborgd met een Vergadering van Aangeslotenen welke een deel van de leden van de Raad van Toezicht benoemt en bovendien op een aantal fronten informatie-, advies- en instemmingsrecht krijgt. De VvA zal grotendeels bestaan uit het huidige VSU ledenbestand en staat eveneens open voor alle sportaanbieders in de stad Utrecht, mits zij een rechtspersoon zijn en als hoofddoelstelling hebben het aanbieden van sport en/of bewegen zonder winstoogmerk. Zie verder ook reglement VvA.

Het tweede voorstel dat voorgelegd werd aan de aanwezige VSU leden betrof de wijziging van de statuten. De nieuwe statuten sluiten nu naadloos aan de kerntaken die voor de nieuwe organisatie SportUtrecht zijn geformuleerd. Alle leden stemden in met zowel de omzetting als de statutenwijziging waardoor de transitie verder in gang gezet kan worden. 

SportUtrecht wordt de sportorganisatie van Utrecht en gaat zich hierbij richten op een vijftal kerntaken, te weten:

  • Sport- en beweeginfrastructuur: SportUtrecht spant zich in o.a. via ondersteuning van verenigingen deze infrastructuur zo goed mogelijk te houden. Een taak die de VSU al vele jaren met succes uitvoert.
  • Sport- en beweegstimulering: Niet iedere Utrechter is even actief/sportief. SportUtrecht streeft ernaar om zoveel mogelijk Utrechters in beweging te brengen. Juist ook voor diegenen voor wie dat niet altijd vanzelfsprekend is. We geloven heilig in de kracht van sport. Met de inzet van Buurtsportcoaches en Beweegmaatjes en projecten zoals schoolsporttoernooien proberen we zoveel mogelijk mensen sportplezier te geven en in aanraking te laten komen met een gezonde levensstijl.
  • Topsport en talentontwikkeling: (Sport)Utrecht is trots op de prestaties van haar topsporters en talenten. Maar deze top bereik je niet zomaar. Wij zetten ons daarom in voor een optimaal topsportklimaat en ondersteunen het sporttalent om het maximale uit zichzelf te halen. Dit gebeurt onder meer door Lifestyle- en studiecoaching, inzet onderwijs- en faciliteitennetwerk en het project Project ‘toppers bij jou op school’
  • Promotie van de sport: SportUtrecht heeft als doel niet alleen zoveel mogelijk Utrechters te informeren over het sportaanbod en de sportevenementen, maar vooral ook te inspireren en activeren via alle beschikbare middelen.
  • Belangenbehartiging: hier is de VSU al meer dan 30 jaar actief in en dit is zelfs ook de oorsprong van de organisatie. Als belangenbehartiger komt SportUtrecht op voor de wensen en behoeften van alle type sportaanbieders in het Utrechtse sportlandschap: de verenigingen (breedte- en topsport), anders georganiseerde aanbieders, éénpitters en kleine zelfstandigen. Daarnaast behartigen we de belangen van individuele Utrechtse sporters: zowel de talenten en topsporters als de breedtesporters (daar waar het gaat om sport en bewegen in de openbare ruimte). Voor lokale politici is SportUtrecht een belangrijke belangenbehartiger en spreekbuis van de georganiseerde sport.

SportUtrecht gelooft dat sport gelukkig maakt, in vele opzichten. We streven er daarom naar om sport en bewegen een vaste waarde te laten zijn in het leven van iedere Utrechter. Maar dit doen we (gelukkig) niet alleen. We verbinden hier diverse partijen met elkaar waaronder de ruim 800 Utrechtse sportaanbieders, wijkorganisaties, onderwijs, experts, (lokale) overheden, landelijke en lokale sportorganisatie, het Utrechtse bedrijfsleven, Nationale en Regionale Talentcentra en de honderden talentvolle sporters uit de regio. Zie ook uitgebreide info in het "Utrechtse Sportgeluk: Visie en aanpak op sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024" - download PDF | online bladereditie.

Inrichting nieuwe organisatie
Sport Utrecht is een stichting en het bestuur wordt gevormd door de directie. Tot 1 januari 2019 zal deze bestaan uit de heren Gerard Pot - interim directeur VSU - en Ronald Hennekes - directeur Harten voor Sport. Daarna zal een formele benoeming plaatsvinden door de Raad van Toezicht. Tijdens de ALV van 30 mei zijn ook de eerste leden van deze raad bekendgemaakt, te weten:
- Gerda Oskam (voorzitter)
- Gadiza Bouazani
- Marian ter Haar
- Mohammed Dahmane
- Jan Poels
- Gerard Pot (na 1/1/2019)
De bekendmaking van een zevende lid Raad van Toezicht volgt nog in een later stadium.

Proces transitie
Met de instemming van de VSU leden wordt de nieuwe organisatie gereed gemaakt om vanaf 1 augustustus als SportUtrecht te opereren. Een proces waar veel bij komt kijken. De omzetting moet formeel worden voorgelegd aan de rechtbank, de arbeidsovereenkomsten van het personeel moet worden omgezet, ontwikkeling nieuwe huisstijl en zoektocht naar een nieuwe locatie.

KLIK HIER VOOR HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 30 MEI

Achtergrond transitie VSU
Ooit opgericht als belangenbehartiger van de Utrechtse sportverenigingen (in 1987), is het takenpakket van de VSU de afgelopen 30 jaar steeds verder uitgebreid. In 2005 zijn de taken van de Stichting Utrecht Topsport (talentenbegeleiding) erbij gekomen en in de loop der tijd heeft ook de gemeente Utrecht meer en meer taken overgeheveld naar de VSU (o.a. verenigingsondersteuning en diverse themagerichte projecten in het belang van de verenigingen). Sport in het algemeen en verenigingen in het bijzonder hebben bewezen maatschappelijk gezien uiterst waardevol te zijn. In 2012/2013 kwam daar het fenomeen ‘combinatiefunctionarissen’ bij. De VSU heeft daartoe destijds de Stichting Sport & Samenleving (SSU) opgericht teneinde het werkgeverschap van de verenigingen op zich te kunnen nemen. Daarnaast heeft de Stichting Harten voor Sport (HvS) de meerjarensubsidie ‘Sporten en bewegen in de buurt’ verworven. Zij werd daarmee ook werkgever van de buursportcoaches en draagt de verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel van de sportstimulering in met name kwetsbare wijken. Kortom een drietal organisaties die zich op hetzelfde werkterrein van sport en bewegen begeven. Begin 2016 heeft de wethouder de organisaties gevraagd te verkennen of het mogelijk is de taken van genoemde organisaties samen te voegen in één organisatie. Uiteindelijk heeft die verkenning opgeleverd dat het wenselijk en verstandig is te komen tot één sport- en beweegorganisatie in Utrecht, ter voorkoming van onnodige overlap, verkrijgen van meer slagkracht én een betere aansluiting tussen de verschillende taakgebieden. In onze optiek vooral voordelen, mits voldaan wordt aan een aantal basisvoorwaarden, zoals onafhankelijkheid van de nieuwe organisatie en garantie voor voldoende invloed en zeggenschap voor de (huidige) VSU-leden. Eind december stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024 vast. Vervolgens is er vanuit (de nog op te richten) organisatie SportUtrecht in maart 2018 een subsidie aanvraag ingediend bij de gemeente. In mei volgde de toekenning van deze aanvraag door de gemeente - zie ook persbericht gemeente.

Downloads behorend bij dit bericht: