11-06-2018

Coalitieakkoord 2018

Het bestuur van de stad Utrecht gaat de komende jaren aan de slag en voert daarbij de maatregelen uit het coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen' uit. De kandidaat-wethouders van het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaande uit GroenLinks, D66 en ChristenUnie gaan hier de komende jaren mee aan de slag.

Voor het maken van dit akkoord fietsten de onderhandelaars de hele stad door. Ze spraken op veel verschillende plekken met elkaar én met inwoners en ondernemers uit de stad, onder meer tijdens de buurtgesprekken in Overvecht en Vleuten-De Meern en tijdens het stadsgesprek ‘Met elkaar de stad maken’. Ze kregen ook veel brieven en e-mails. Alle inbreng was inspiratie voor de ambities en maatregelen in dit akkoord en waar het nieuwe college van B & W mee aan de slag gaat.

Plaats van iedereen
De stad groeit en steeds meer mensen wonen en werken in Utrecht. Het college zet zich ervoor in dat iedereen mee kan doen en mee kan delen in die vooruitgang. Er komt geld voor kansengelijkheid en talentontwikkeling in het onderwijs en voor de aanpak van het lerarentekort. De aanpak van armoede krijgt een stevige impuls. Het college zet zich in tegen discriminatie en werkt aan een toegankelijke stad. Sportvoorzieningen en de middelen voor cultuur groeien mee met de groei van de stad. Er wordt geld vrijgemaakt voor een Jongerencultuurhuis in Overvecht. De coalitie investeert in banen van de toekomst en een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarvoor werkt de gemeente samen met partners als EBU, scholen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Gezonde groei voor iedereen
Om te zorgen dat je in Utrecht betaalbaar kunt wonen, moet er de komende jaren flink veel gebouwd worden binnen de huidige stad. Dat gebeurt duurzaam en de coalitie investeert onder andere in energietransitie in bestaande en nieuwbouw woningen om klimaatneutraal te zijn. 
Natuurlijk moet de stad aantrekkelijk en bereikbaar blijven. De coalitie streeft ernaar dat Utrecht fietsstad nummer 1 wordt, met meer ruimte voor de fiets, en investeert daar miljoenen in. Voor de aanleg van regionale fietsverbindingen en de systeemsprong in het openbaar vervoer (Uned) werkt de stad ook nauw samen met de regio en het rijk. Om de stad leefbaar te houden, komt er extra geld voor groen. Een gezonde leefomgeving met mooie groene en blauwe verbindingen is goed voor mens en dier. Gezond stedelijk leven brengen we de komende jaren in de praktijk.

Kracht van iedereen
Utrecht koestert de kracht van de stad en de initiatieven uit de stad. De komende jaren wordt de wijkparticipatie vernieuwd en werken bestuur en gemeentelijke organisatie meer buurtgericht. De Versnelling Overvecht gaat in een hogere versnelling en we voeren de plannen voor de aanpak van de Amsterdamsestraatweg en de Kanaalstraat uit. 
De gemeente werkt met ondernemers, ontwikkelaars, corporaties, maatschappelijke organisaties, partners uit het onderwijs, bedrijven, MKB, EBU, collega gemeenten, provincie en het rijk aan de ambities en opgaven uit dit akkoord. Zo wordt samen gewerkt aan een gezonde toekomst voor de stad en de regio.

Sport in coalitieakkoord
Sport Utrecht oordeelt positief over het coalitieakkoord. Het belang van sport wordt hierin duidelijk aangetoond. Het college beseft dat sport een goed middel kan zijn om ouderen uit hun isolement te halen, om een gezonde leefstijl te bevorderen en om bijvoorbeeld obesitas te voorkomen. Sport Utrecht ziet het Utrechtse Sportakkoord als een leidraad en zal het college in de toekomst houden aan hetgeen waaraan hierin wordt opgeroepen en zal op ieder gebied het college en sportwethouder Maarten van Ooijen bijstaan om dit te realiseren. Sport Utrecht verwacht dat de genomen maatregelen vooruitgang zullen betekenen voor de verschillende takken van sport in de stad Utrecht. Het aantal  inwoners van Utrecht zal de komende jaren snel toenemen en ook op sportgebied is extra investering nodig om alle inwoners de mogelijkheid te geven om te sporten. Samen met het college zullen we  eraan werken  sportaccommodaties te verbeteren en uit te breiden. Ook gezien de wachtlijsten die er al zijn is dit zeer noodzakelijk. 

Bekijk het coalitieakkoord 'Utrecht: Ruimte voor iedereen' (pdf, 735 kB)

Lees ook:
- Politiek Sportcafé 2018 met ondertekening Utrechts Sportakkoord
- SportUtrecht komt eraan!
- Utrechtse Sportkrant - Column Pim van Esschoten over coalitieakkoord