24-05-2018

Jaarverslag 2017 goedgekeurd

Op de Algemene Leden Vergadering van 16 mei 2017 hebben de aanwezige VSU leden het Jaarverslag van 2017 goedgekeurd en is voorzitter Jan Boessenkool benoemd als erelid van de VSU.

In aanwezigheid van zo'n 45 VSU leden heeft op woensdagavond 16 mei de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Op de agenda stonden naast de reguliere agendapunten ook een aantal punten met betrekking tot de toekomst van de VSU.

VSU Jaarverslag 2017
Het jaarverslag van 2017 bevat een overzicht van alle activiteiten die de VSU heeft uitgevoerd. Tijdens de ALV blikte voorzitter Jan Boessenkool terug op een aantal mooie resultaten, zoals:

  • de mooie wedstrijden en side-events in het kader van de WEURO
  • steeds meer clubs die actief bezig zijn met rookvrije sport
  • de zwemvisie die is opgesteld in samenwerking met de KNZB en de verenigingen
  • de oprichting van het Paul Verweel Sportfonds
  • de pilot Schoon Belonen bij VV De Meern
  • VSU Energie: 52 energiescans en 5 verenigingen met LED-verlichting
  • erkenning als Regionale Topsport Organisatie door NOC*NSF
  • Utrecht Talent Center dat hard aan de weg timmert

VSU Financien
De penningmeester heeft de cijfers van 2017 gepresenteerd. Op de dag van de ALV heeft er nog een herziening plaatsgevonden van deze cijfers waardoor het resultaat van ruim €16.000 negatief kon worden aangepast naar €3000 positief. In de begroting voor periode 1 januari - 1 augustus 2018 staat een verwacht resultaat opgenomen van €5.000. De kascommissie heeft geen bevindingen gedaan die de cijfers in twijfel trekken. De VSU leden verlenen het bestuur en de penningmeester voor het gevoerde beleid.

Benoeming Jan Boessenkool als VSU-erelid
Tijdens de ALV wordt voorzitter Jan Boessenkool benoemd als erelid van de VSU. Dit vanwege zijn jarenlange inzet voor de VSU en de Utrechtse sport in het algemeen.

Besluitvorming omzetting en statutenwijziging
Omdat het het vereiste quorum van minimaal 62 leden, zijnde 25% van het actuele ledenbestand van 247 leden, niet behaald werd op deze ALV heeft er geen besluitvorming plaatsgevonden over de agendapunten 5b, 5c en 5d. Om deze besluiten alsnog te kunnen nemen is er een extra ALV ingepland op 30 mei. Voorzitter Jan Boessenkool geeft wel een toelichting op het proces en bespreekt met de aanwezige leden de bijbehorende stukken bij dit agendapunt. Het mag duidelijk zijn dat dit een zeer ingewikkeld traject is voor alle betrokkenen. Er is getracht om iedereen – met name de VSU leden – zo goed mogelijk te informeren over en betrekken bij dit proces. De aanwezige leden kunnen zich vinden in de statuten, profielen, reglementen en protocollen opgesteld voor de op te richten organisatie SportUtrecht. Er worden enkele vragen gesteld over de beoogde samenstelling van de Raad van Toezicht. Het bestuur heeft als voorstel om de heren Mohammed Dahmane, Gerard Pot en Jan Poels voorlopig zitting te laten nemen in de RvT. Naast dit drietal is het voorstel om de dames Gerda Oskam (beoogde voorzitter RvT) en Gadiza Bouazani te benoemen. 

Beleid Sport Utrecht 2018-2019
Directeur Ronald Hennekes van Harten voor Sport en interim-directeur Gerard Pot van VSU presenteren het beleid van de nieuwe organisatie. Dit doen ze aan de hand van de ingediende aanvraag “Utrechts Sportgeluk Utrechts Sportgeluk: Visie en aanpak op sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024  (download PDF |online bladereditie). Hierin worden een vijftal kernactiviteiten beschreven. Klik hier voor de presentatie.

ALV 30 mei
Klik hier voor meer informatie over de ALV op 30 mei en klik hier om je direct aan/af te melden.

Downloads: