09-05-2018

Helft Utrechters lid sportclub

De Utrecht Monitor is weer verschenen met hierin actuele feiten en cijfers over de stad. In dit document wordt een vergelijk gemaakt met zowel cijfers van eerdere jaren als ook met landelijke cijfers en met andere grote steden. Dit helpt de gemeente bij het signaleren van trends en ontwikkelingen en dus ook voor het maken van (sport)beleid.

De Inwonersenquête is een belangrijke bron van informatie voor de Utrecht Monitor. Al meer dan 20 jaar wordt met deze enquête gepeild wat Utrechters van hun buurt en de stad vinden. Dit levert informatie op over meningen en gevoelens van Utrechters. Het gaat over een doorsnede van de Utrechtse bevolking, waarbij een grote groep Utrechters op willekeurige basis geselecteerd is. Hierdoor is het mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over wat de Utrechter vindt op het niveau van wijken en subwijken.

Belangrijkste resultaten voor sport
De gemiddelde bezetting van de gemeentelijke buitensportaccommodaties ligt al jarenlang stabiel op 78%. De bezetting van de gemeentelijke binnen­accommodaties is gestegen (van 45% in 2016 naar 50% in 2017), wat deels veroorzaakt wordt door het toegenomen onderwijsgebruik overdag. Bijna driekwart van de inwoners van 16 jaar en ouder geeft aan maandelijks te sporten en 60% zegt wekelijks te sporten. De Utrechtse wijken verschillen sterk in de mate van sportparticipatie. De wijken Oost, Noordoost en Binnenstad kennen een wekelijkse sport­deelname van circa 70%, in de overige wijken ligt dat aandeel tussen 54% en 60%. Zowel de tevredenheid over de sportvoorzieningen in de stad als over de sportvoorzieningen in de buurt is toegenomen.

Bezoekers Utrechtse zwembaden
De gemeente Utrecht exploiteert vier zwembaden: Den Hommel, Fletiomare, De Kwakel en De Krommerijn. Deze vier zwembaden hebben in 2017 bijna 823.000 bezoekers ontvangen. De exploitatie van zwembad De Krommerijn is alleen in het zomerseizoen (mei t/m augustus) in handen van de gemeente. Gedurende de overige acht maanden van het jaar is de exploitatie in handen van Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn (SEZK). De bezoekers­aantallen van De Krommerijn in deze periode waren voorheen niet beschikbaar. Omdat dit aantal ontbreekt in eerdere jaarcijfers, kunnen we geen uitspraak doen over de ontwikkeling.

Bezetting binnensportaccommodaties toegenomen
De gemiddelde bezetting van de gemeentelijke buitensportaccommodaties ligt al jarenlang stabiel op 78%. De bezetting van de gemeentelijke binnen­accommodaties, zoals gymzalen, sportzalen en sporthallen, is gestegen: van 45% in 2016 naar 50% in 2017. De hogere realisatie zit deels in het toegenomen onderwijsgebruik overdag. De sporthallen Lunetten en Oudenrijn zijn niet meer in beheer van de gemeente en worden daarmee niet meer meegenomen in de berekening van het bezettingscijfer.

Helft actieve sporters lid van sportvereniging
In de Inwonersenquête is aan Utrechters gevraagd hoeveel keer zij in het afgelopen jaar hebben gesport. Van de inwoners van 16 jaar en ouder geeft 74% aan maandelijks te sporten (minimaal 12 keer per jaar) en 60% wekelijks (minimaal 40 keer per jaar). Bijna de helft van de maandelijkse sporters is lid van een sportvereniging (48%). 

De vraagstelling van de sportindicatoren in de Inwonersenquête is dit jaar aangepast aan de landelijke Richtlijn Sportonderzoek (RSO). Daarmee zijn de cijfers niet meer zuiver te vergelijken met de indicatoren uit voorgaande jaren. In 2016 gaf bijvoorbeeld 35% van de maandelijkse sporters aan lid te zijn van een sportvereniging, maar toen was expliciet aangegeven dat lidmaatschap van een sportschool niet meetelde.

Overeenkomstig het landelijke beeld zijn ouderen minder actief op sportief gebied. En als ouderen sporten doen zij dit iets minder vaak in verenigings­verband. Van de maandelijkse sporters van 24-44 jaar is de helft lid van een sportvereniging (50%). Onder jongere sporters ligt dit aandeel hoger (56% voor 16-23 jaar) en onder oudere sporters lager (42% voor zowel 45-64 jaar als 65+).

Sportparticipatie verschilt per wijk
De wijken in Utrecht verschillen sterk in de mate van sportparticipatie. In Overvecht sport 44% van de inwoners wekelijks, beduidend minder dan in de andere wijken. De wijken Oost, Noordoost en Binnenstad kennen een sport­deelname op wekelijkse basis van om en nabij 70%. In de overige wijken ligt het aandeel tussen 54% en 60%.
Verschillen tussen de wijken komen deels voort uit de samenstelling van de bevolking. In de wijken met hoge sportdeelname wonen veel hoogopgeleiden en die sporten relatief vaak. Voor Utrecht zien we dat het aandeel wekelijkse sporters onder hoogopgeleiden 69% is, onder middelbaar opgeleiden 55% en onder laagopgeleiden 34%.

Tevredenheid sportvoorzieningen gestegen
De gemeente Utrecht exploiteert de basissportaccommodaties volgens de kwaliteitsnormen van het NOC*NSF. Van de Utrechters van 16 jaar en ouder is 74% tevreden over het aanbod van sport­voorzieningen in de stad en 65% over sportvoorzieningen in de eigen buurt. Deze percentages liggen iets hoger dan vorig jaar (in 2016 was resp. 72% en 62% tevreden). Bewoners van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn het meest positief over de sportvoorzieningen in de buurt (76% is tevreden) en bewoners van de wijken West, Zuidwest en Binnenstad het minst vaak (rond 55% is tevreden). Hoewel bewoners van Overvecht minder sporten dan in andere wijken, zijn zij redelijk tevreden met de sport­voorzieningen in de buurt (62% is tevreden).

Zie ook: utrecht-monitor.nl/sociale-leefomgeving-ondersteuning/sport-vrije-tijd

Lees ook:
Stadsblad Utrecht zoekt sportieve leden en vrijwilligers voor portret
Aanvraag indienen nieuwe Buurtsportcoachregeling