17-05-2017

Update Tarievenbeleid

Alle verenigingen die bij de gemeente sportruimte huren zijn in november 2016 geïnformeerd over het nieuwe tarievenbeleid sportaccommodaties. Voorafgaand aan de besluitvorming tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 1 juni heeft de VSU aan de sportwoordvoerders en de wethouder in een mail laten weten blij te zijn met de aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van de discussie die was ontstaan.  

De mail gaat verder in op het feit dat de VSU positief staan tegenover de uitgangspunten, transparantie van de tarieven, eenduidigheid, efficiënter gebruik van accommodaties en een verschuiving ten gunste van de binnensport. Daarbij is steeds gewaarschuwd voor mogelijke nadelige gevolgen voor meerdere verenigingen, eventueel hun omvallen en daarmee afname van sportdeelname door de Utrechtse bevolking. De materie (o.a. bestaande rekenmodellen) bleek ook complexer dan vooraf gedacht. In die zin heeft de VSU voortdurend haar twijfel uitgesproken over de budgetneutraliteit van de gehele exercitie, onder andere tijdens de RIA van 21 maart.

Ondanks een klankbordgroep bleek de materie (o.a. bestaande rekenmodellen) voor alle betrokkenen veel complexer dan vooraf gedacht, vooral op het moment dat de berekeningen voor individuele verenigingen uiteindelijk duidelijk werden. Daarna hebben tal van verenigingen diverse klachten ingediend dan wel om verduidelijking gevraagd. Na deze inventarisering door gemeente en VSU is het nieuwe tarievenstelsel op een aantal punten aangepast (zie raadsbrief 11-05-2017). Dit heeft geleid tot (een gedeeltelijke) tegemoetkoming aan de geuite problemen. Achteraf een noodzakelijke stap én rechtvaardiging voor de vertraging in de besluitvorming. 

De VSU is blij met de aanpassingen, inclusief de constructieve opstelling van de gemeente in deze. Een klein aantal (voetbal)verenigingen is nog in overleg met de gemeente over de gevolgen van de nieuwe tarieven. Als VSU blijven wij dat kritisch volgen maar gaan er vanuit dat ook voor deze verenigingen een bevredigende oplossing gevonden wordt. 

Een punt van zorg blijft de hoogte van de tarieven voor de binnensport. De nieuwe tarieven laten slechts een minimale verschuiving ten gunste van de binnensportaccommodaties zien. Daardoor blijven de contributies voor de leden van de binnensportverenigingen onverminderd (te) hoog. Uit oogpunt van optimale sportparticipatie pleiten we als VSU er dan ook sterk voor de komende tijd hiervoor (extra) middelen beschikbaar te stellen of creatieve mogelijkheden te bieden. 

Daarnaast is gebleken dat in het verleden met een aantal (buitensport)verenigingen individuele huurovereenkomsten zijn gesloten, waardoor zij gevrijwaard zijn van de nieuwe tarieven, hetgeen volledige eenduidigheid in de weg staat. Omdat deze overeenkomsten niet eenzijdig zijn aan te passen, lijkt het de moeite waard met (alle) andere buitensportverenigingen vergelijkbare afspraken te maken.

Tot slot pleiten we als VSU ervoor, met het oog op efficiënter gebruik van accommodaties, opnieuw te kijken naar mogelijkheden voor vereenvoudiging en verruiming van de bestaande regelgeving. En in algemene zin de discussie over (de grenzen aan) efficiënter gebruik in nauw overleg met de VSU en de verenigingen te blijven voeren.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebbe, mail deze dan naar tarieven@sportutrecht.nl

Lees ook:
- Update tarievenbeleid 25 april
Capaciteitsbehoefte Sport 2018 – 2030: investeringen van €27 miljoen nodig voor sport