13-04-2017

Update tarievenbeleid

Alle verenigingen die bij de gemeente sportruimte huren zijn in november 2016 geïnformeerd over het nieuwe tarievenbeleid sportaccommodaties. Na de Raadsinformatie avond op 21 maart heeft op 30 maart de commissie Mens & Samenleving de voorstellen voor het nieuwe tarievenbeleid sportaccommodaties besproken. De gemeenteraad gaat over de besluitvorming over het nieuwe tarievenbeleid en bespreekt dit op de raadsvergadering van 1 juni 2017.

Effecten per vereniging
Ter voorbereiding op dit overleg heeft een aantal fracties gevraagd naar de gevolgen van het nieuwe tarievenbeleid voor de verenigingen. In deze notitie werd vermeld dat de berekeningen zijn gedaan op basis van het ruimtegebruik in het seizoen 14-15, financieel doorgerekend tot het seizoen 16-17. Dat vormde het uitgangspunt voor de vergelijking met de berekening o.b.v. de nieuwe tarieven. De situatie kan op dit moment per vereniging anders zijn qua (trainings)uren en ledenaantallen. De overzichten geven een indicatie van de uiteindelijke bedragen en effecten.

Beperkte controle gedaan
Met name voor de veldsport waren deze berekeningen complex, omdat er veel verschillende regels en uitzonderingen. Uit nader onderzoek met een aantal verenigingen bleek een verschillende interpretatie van de uitgangspunten, waardoor de bedragen in de memo aan de raad voor deze verenigingen niet klopten.

Controleer gegevens
De gemeente heeft alle sportverenigingen die gebruik maken van een veld, zaal, zwembad of atletiekbaan van de gemeente een mail gestuurd met informatie over de veranderingen. En de gemeente doet vooral ook de oproep om te controleren of de huidige berekeningen een juist beeld geven.

De gemeente heeft alle clubs – voor wie de nieuwe tarieven gelden – opgeroepen om voor 21 april aan te geven of de gegevens een juiste weergave geven van de nieuwe situatie. Stuur een mail met uw reactie naar j.van.eeuwijk@utrecht.nl met een cc naar tarieven@sportutrecht.nl

Hoe verder?
Op basis van de nieuwe informatie wordt mogelijk een aanpassing op het nieuwe tarievenbeleid gedaan, dat voorgelegd zal worden aan de raad voor de bespreking van 1 juni.

Liever een afspraak?
Mocht u vragen hebben, of wilt u een afspraak maken om samen naar de cijfers te kijken, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Jolanda van Eeuwijk op telefoonnummer 030- 286 5081 of Sandra Hanrath, 030 – 286 8346. Op uw verzoek sluit de VSU graag aan bij een afspraak.

Geen mail ontvangen?
Heeft uw vereniging geen mail ontvangen? Check dan eerst wat de nieuwe tarieven worden, en wat voor gevolgen dit heeft voor uw vereniging. Mocht u daarna nog vragen hebben, stuur dan een mail naar j.van.eeuwijk@utrecht.nl

Download stukken Voorstel Tarievenbeleid:   

- Tarievenbeleid sportaccommodaties 2017
- Memo Tarievenbeleid sportaccommodaties 2017
Effecten nieuwe tarieven Sport per vereniging.docx
Kostprijsbrekening sportaccommodaties
Voorstel aan raad - tarievenbeleid sportaccomodaties (7955)
RIA 21 maart: twee-kolommenstuk reacties sportorganisaties
RIA 21 maart: bevindingen Klankbordgroep Tarieven Sportaccommodaties
RIA 21 maart: reactie VSU bestuur op voorgestelde Tarievenbeleid jan2017
RIA 21 maart tarieven sportaccommodaties Aug 2017
RIA 21 maart: info en Bijdragen meepraters tarieven sportaccomodaties
presentatie RIA 21 maart - Tarievenbeleid Sportaccommodaties-GU

Klik hier om de uitzending van de Commissie Mens en Samenleving van 30 maart terug te kijken en om te horen wat er besproken is over het onderwerp tarievenbeleid sportaccommodaties. (aanvang rond 4:50 min).

Lees ook:

-Voortgang tarievenbeleid december 2016
-Update tarievenbeleid sport november 2016
-Nieuwe tarieven transparanter, ook pijnlijk